We aRe Spin Dye förvärvar Odd Mollys modeverksamhet - skapar Nordic Fashion Tech Group

WRSD förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige AB och betalning sker med 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett totalt värde om knappt 166 Mkr baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs om 21,32 kronor per aktie, vilket efter utspädning värderar bolagen likvärdigt. Odd Molly International AB avser att dela ut de erhållna aktierna i NFTG till bolagets existerande aktieägare under 2021. Transaktionen är bland annat villkorad av ett bolagsstämmobeslut hos Odd Molly International AB. WRSD genomför den riktade emissionen under bemyndigande till styrelsen beslutat på extra bolagsstämma i oktober 2020.

”Odd Mollys modeverksamhet tillför WRSD starka hållbara varumärken med högkvalitativa produkter samt även kompetens och erfarenhet inom såväl digital försäljning som livscykelhantering. Genom förvärvet tar vi första steget i skapandet av inte bara en ny koncern med hållbarhetsfokus utan även ett nytt ekosystem – där vi förenar hållbara produkter med innovativ teknik och nya affärsmodeller. Vi bedömer att tiden för denna typ av verksamheter är nu och att vi kan utnyttja marknadskonsolideringen till att skapa en stark internationell plattform med hållbarhetsfokus som driver, investerar i samt förvärvar bolag med klimatsmarta affärsmodeller och innovativa digitala lösningar”, säger Christian Rasmussen, Styrelseordförande för WRSD.

”Vi är glada och stolta att idag få presentera detta stora strategiska steg för bolagen. Vi bedömer att transaktionen är en logisk och värdeskapande affär som skapar en stark plattform för existerande verksamheter och öppnar för fortsatt expansion inom modeindustrin med fokus på hållbara värdekedjor och genom att vara en aktiv aktör i den fortsatta marknadskonsolideringen – en resa som vi både tycker det är kul att skapa, starkt tror på samt ser fram emot att låta våra ägare få vara med på”, säger Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly International AB (publ.)

Aktieägare i Odd Molly International AB representerande 61,8 procent har utfärdat rösträttsförbindelser inför årsstämman den 7 maj att rösta ja till försäljningen av modeverksamheten till WRSD. Mer information kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som planeras publiceras den 8 april 2021.

Styrelsen i WRSD har enhälligt godkänt förvärvet samt inhämtat värderingsutlåtande avseende Odd Molly Sverige AB före undertecknande av förvärvsavtal. Styrelsen avser därmed att hålla styrelsemöte samt fatta beslut om emission av de nya aktierna direkt efter att årsstämma i Odd Molly International AB godkänt försäljningen.

Odd Mollys modeverksamhet, bestående av varumärkena Odd Molly och Hunkydory, har utvecklats till ett starkt varumärkesbolag där försäljningen idag via den egna webbshopen och andra digitala multi-brand siter, representerar cirka 70 procent av försäljningen. Effektivisering och satsningar på nya försäljningskanaler med en ny webbshop, live-shopping och social commerce tillsammans med avveckling av absoluta merparten av egna butiker har genomförts under de senaste åren och ger bolaget möjligheten att fortsätta sin utveckling i samma riktning med stark försäljningstillväxt.

WRSD möjliggör produktion av de mest resurssnåla polyestertextilierna inom mode- och klädindustrin. Den lättillgängliga färgprocessen är certifierad och helt transparent, den levererar tyger med utmärkt färgprestanda och långvarig kärlek. WRSD:s infärgningsprocess använder 75 procent mindre vatten och 90 procent mindre kemikalier än traditionell infärgning. Med en unik digital infrastruktur och ett starkt varumärke som garant för färgning av kläder med låg miljöpåverkan har WRSD en ledande position på den internationella arenan. Ett snabbt växande antal globala varumärken har numera WRSD i sina kollektioner.

 

QAP Legal Advisors har biträtt WRSD och Walthon Advokater har biträtt Odd Molly International AB (publ) i transaktionen.

Viktig information

Denna information är sådan information som We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08.00 CET 26 mars